Vacatures

T +32 (0)3 777 27 27                             
E info@truyensadvocaten.be

Algemene voorwaarden - privacyverklaring


INFORMATIEVERPLICHTINGEN DIENSTENWET / ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Maatschappelijke benaming

De advocaten van Truyens Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit binnen de feitelijke vereniging Truyens Advocaten, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59. Het ondernemingsnummer en het BTW-nummer van het kantoor is 0542.574.745.

2. Contactgegevens

Vijfstraten 57-59
9100 Sint-Niklaas

T +32 (0)3 777 27 27
F +32 (0)3 778 07 07

E info@truyensadvocaten.be

rekening BE40 2930 1958 5163 of BE78 3630 4617 6686

derdenrekening BE14 6304 0721 8183 of BE29 2930 1958 5264

3. Balie

Alle advocaten van Truyens Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Als advocaten ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn de advocaten van Truyens Advocaten onderworpen aan de reglement van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de eigen balie.

4. Verzekering

Elk van de advocaten van Truyens Advocaten is via de Balie Dendermonde verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 €. De volgende advocaten hebben bovendien een bijkomende dekking:

- een dekking in 2de rang voor bijkomend een bedrag van 5.000.000 € (dus een totale dekking van 7.500.000€): Wim De Cuyper, Lieven D’Hooghe, Yves Vandevyvere, Pieter Wauman, Erika Rentmeesters, Wim Van Damme, Stefan Walgraeve, Ann Truyens, Line Verstraeten, Koenraad Van De Sijpe, Tom Huygens, Astrid Van Grembergen

De aansprakelijkheid van elk van de advocaten van Truyens Advocaten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door hen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van de advocaten van Truyens Advocaten beperkt tot het door Truyens Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR.

Aansprakelijkheidsverzekering nv Amlin Europe (B) KBO 0416056358 en nv AG Insurance (B) KBO 0404.494.849. De waarborg is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de in de polis gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

5. Aanpak

Truyens Advocaten biedt zowel de bedrijfswereld als de particulier een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op al hun juridische problemen.

Binnen het kantoor – bestaande uit 19 advocaten en 8 medewerkers - heeft ieder zijn specifieke kennis en specialisatie, hetgeen Truyens Advocaten de mogelijkheid biedt zijn cliënten een zo volledig mogelijke dienstverlening te geven: het kantoor behandelt vrijwel alle soort zaken binnen alle takken van het recht. In onze dienstverlening gaan betrokkenheid, vertrouwen en zorg hand in hand met zeer goede inhoudelijke juridische kwaliteit.

Ons team van advocaten en medewerkers denkt actief mee en adviseert preventief. Daarnaast vertegenwoordigen wij de cliënten uiteraard ook voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en bij arbitrage.

De aanwezigheid van 19 advocaten met elk hun specifieke kennis en specialisatie laat Truyens Advocaten ook toe continuïteit in de dienstverlening te verzekeren naar haar cliënteel toe. Wat er ook gebeurt, Truyens Advocaten kan er dankzij deze dienstverlening voor zorgen dat de cliënt zeker kan zijn dat zijn of haar zaak zonder onderbreking kan worden verdergezet, op dezelfde deskundige wijze.

De specifieke kennis van elk van de advocaten en het feit dat vaak wordt samengewerkt tussen de advocaten onderling, maakt een geïntegreerde aanpak van multidisciplinaire dossiers perfect mogelijk.

6. Kosten en erelonen

Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken omtrent erelonen en kosten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

De behandelende advocaat zal u, indien mogelijk, een schatting geven van de totale kosten. Hij zal u eveneens stipt informeren over nieuwe ontwikkelingen in de zaak die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten.

Deze informatie, samen met het tijdig aanrekenen van voorschotten in de vorm van provisienota’s, zal u toelaten het verloop van de erelonen en kosten tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren.

In de aangelegenheden waar dit mogelijk is belet evenwel niets voorafgaandelijk duidelijke afspraken te maken met de behandelende advocaat omtrent de aan te rekenen erelonen en kosten in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. Aarzel niet om hierover meer informatie te vragen.

De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden.

In principe hanteert Truyens Advocaten een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren :

= het belang van de zaak

= het spoedeisend karakter van de zaak

= de moeilijkheidsgraad van de zaak

= de ervaring van de advocaat

= de onderlegdheid van de advocaat in de materie

= het behaalde resultaat

= de draagkracht van de cliënt

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behandelt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

De kosten zijn de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven. Deze kosten omvatten de vaste kosten, die niet rechtstreeks in verband staan met het dossier, en de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden (bv. briefwisseling, kilometervergoeding, , ...).

De gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

Om tot een correcte afrekening te komen, wordt elke prestatie en gemaakte kost per zaak nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. Indien gewenst kan bij de eindafrekening een prestatieoverzicht gevoegd worden.

De behandelende advocaat rekent de cliënt voorschotten op erelonen en kosten aan naarmate de behandeling van de zaak vordert. Voor zoveel als nodig vormt dergelijke aanvraag tot provisie een bestelbon zoals vermeld in artikel XIV.55 van het Wetboek Economisch Recht. Hij zal hierbij zo veel mogelijk een overeenstemming betrachten met de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden.

Bij het afsluiten van het dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt.

Mocht u bij het ontvangen van de eindstaat van onkosten en erelonen vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om de behandelende advocaat te contacteren. Hij zal u graag de nodige uitleg verschaffen.

Bij niet-betaling van een factuur of kostennota op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 6% evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bij betwistingen, van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Dendermonde bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het 2e Kanton te Sint-Niklaas.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Genoemde en vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

7. Privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt om u op de hoogte houden van de activiteiten van Truyens Advocaten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Truyens Advocaten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke aanvraag aan Truyens Advocaten de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.

 

PRIVACYVERKLARING VAN TRUYENS ADVOCATEN

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 28 mei 2018

Organisatie: Truyens Advocaten, gevestigd te Vijfstraten 57-59, 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Truyens Advocaten - Vijfstraten 57-59, 9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 777 27 27 - www.truyensadvocaten.be - info@truyensadvocaten.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Truyens Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@truyensadvocaten.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Stefan Walgraeve, Truyens Advocaten, Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas, tel. +32 3 777 27 27, e-mail: info@truyensadvocaten.be

Persoonsgegevens die wij verwerken: Truyens Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

Truyens Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@truyensadvocaten.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Truyens Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Truyens Advocaten rust;

ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Truyens Advocaten is opgedragen;

voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Truyens Advocaten of van derden[3];

de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Truyens Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming: Truyens Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Truyens Advocaten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office365

Wolters Kluwer Kleos

Truyens Advocaten heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Truyens Advocaten maakt gebruik van een “raid mirror” (redundantie opslagsysteem) waarbij de back up in Merelbeke Datacenter Gent zit. Het datacenter is ISO 27001 compliant (https://www.interoute.be/about-us/governance-certificates).

Voor Microsoft Office 365 bevinden de servers (hostingproviders) zich in Oostenrijk, Finland, Ierland en Nederland. Ook Micorosoft is ISO 27001 compliant (https://products.office.com/nl-be/business/office-365-trust-center-compliance-certifications).

Truyens Advocaten heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Truyens Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Truyens Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. Truyens Advocaten bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Truyens Advocaten is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen. De door u verschafte gegevens worden door Truyens Advocaten bewaard gedurende een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden: Truyens Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Truyens Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Truyens Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Truyens Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@truyensadvocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Truyens Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Truyens Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[4]

Truyens Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] Conform het mandaat van Truyens Advocaten zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[4] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.