Erelonen

T +32 (0)3 777 27 27                             
E info@truyensadvocaten.be

Erelonen


Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken omtrent erelonen en kosten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

De behandelende advocaat zal u, indien mogelijk, een schatting geven van de totale kosten. Hij zal u eveneens stipt informeren over nieuwe ontwikkelingen in de zaak die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten.

Deze informatie, samen met het tijdig aanrekenen van voorschotten in de vorm van provisienota’s, zal u toelaten het verloop van de erelonen en kosten tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren.

In de aangelegenheden waar dit mogelijk is belet evenwel niets voorafgaandelijk duidelijke afspraken te maken met de behandelende advocaat omtrent de aan te rekenen erelonen en kosten in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. Aarzel niet om hierover meer informatie te vragen.

De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden.

 

In principe hanteert Truyens Advocaten een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren:

•         het belang van de zaak

•         het spoedeisend karakter van de zaak

•         de moeilijkheidsgraad van de zaak

•         de ervaring van de advocaat

•         de onderlegdheid van de advocaat in de materie

•         het behaalde resultaat

•         de draagkracht van de cliënt

 

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behandelt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

De kosten zijn de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven. Deze kosten omvatten de vaste kosten, die niet rechtstreeks in verband staan met het dossier, en de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden (bv. briefwisseling, kilometervergoeding, , ...).

De gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

Om tot een correcte afrekening te komen, wordt elke prestatie en gemaakte kost per zaak nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. Indien gewenst kan bij de eindafrekening een prestatieoverzicht gevoegd worden.

 

De behandelende advocaat rekent de cliënt voorschotten op erelonen en kosten aan naarmate de behandeling van de zaak vordert. Hij zal hierbij zo veel mogelijk een overeenstemming betrachten met de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden.

Bij het afsluiten van het dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt.

Mocht u bij het ontvangen van de eindstaat van onkosten en erelonen vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om de behandelende advocaat te contacteren. Hij zal u graag de nodige uitleg verschaffen.

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Genoemde en vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.